ทัวร์หลวงพระบาง 9,900 บาท บินแอร์เอเชีย ราคาถูก

อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2561 16:40:46 น. เข้าชม 67 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

http://xn--72ca0cnt2acnqc6b0dey59a.com/

ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย จากกทม แพคเกจทัวร์หลวงพระบางราคาถูก บริษัททัวร์ลาว โปรแกรมทัวร์หลวงพระบางสไมล์ไทย

ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท รวมทุกอย่างจากกทม.

ราคา: 9,900 บาท 

รับกรุ๊ปจอย ปี2561
เดือนมกราคม 
12-14
เดือนกุมภาพันธ์ 17-19
เดือนมีนาคม 1-3
เดือนเมษายน 6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 29 เม.ย.-1 พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 5-7
เดือนมิถุนายน 8-10
เดือนกรกฎาคม 6-8, 27-29, 28-30
เดือนสิงหาคม 11-13 

วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ถนนคนเดิน

12.00 น. ทีมงานคอยให้การต้อนรับคณะ พร้อมอำนวยความสะดวก
14.10 น. นำท่านเหินฟ้า มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง สายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยว FD1030
15.30 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง นำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชาวหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้างเที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความ เป็น ศิริมงคล นำท่านชมพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อพระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโมมาจนถึงปัจจุบัน และสักการะพระธาตุพูสีที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น(มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย หลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม

05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมืองสัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว (ค่าทำบุญ กระติ๊บข้าวเหนียว ไม่รวมในรายการ)แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมืองจากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ชิมกาแฟประชานิยม อาหารพื้นเมือง เฝ้อ ข้าวเปียก
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่2) จากนั้นเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง นำท่านนมัสการ พระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เดินทางสู่ บ้านซ่างไห จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จำนวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งของฝากกันตามอัธยาศัยดี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่3) จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลังน้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ จากนั้น เที่ยวชมวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะ ของล้านช้าง ดูได้จากหลังคาและศิลปะของ พระซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่ชาวหลวงพระบางให้ความศรัทธา
18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่4) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเธคเมืองสัว ชมการเต้นพื้นเมือง บาสโลป

วันที่สาม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม บ้านผานม วัดโพนเพา หลวงพระบาง กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่5) สัมผัสบรรยากาศยามเช้า พร้อมเก็บสัมภาระเพื่อ เตรียมเชคเอาท์ ออกจากโรงแรม หลังจากนั้นชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เคยเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบาง จากนั้นชมบ้านผานม ชมการทอผ้าไหมพื้นเมือง และเครื่องเงิน
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่6) หลังจากนั้น นมัสการ วัดโพนเพา เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ทั้งเมือง
14.00 น. เตรียมเช็คอินสัมภาระ ที่สนามบินหลวงพระบาง
16.45 น. เหินฟ้ากลับกทม โดยเที่ยวบิน FD1031
18.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคา: 9,900 บาท


อัตรานี้รวม     
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 
- ค่าอาหาร 6 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
- ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม(ไม่บังคับหรือกำหนด)
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

เอกสารเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) 
หมายเหตุ ทีมงานไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง 
1.เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 
2.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบินและทำประกันภัยการเดินทาง 
3.วางมัดจำเต็มจำนวน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ 

•เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ Copyใบโอนเงินเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามรถติดต่อกลับได้ แล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงิน ใบจองทัวร์มาที่ 02-8139227 หรืออีเมล์ sm789@hotmail.com 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 
การยกเลิกทัวร์ 
ไม่คืนเงินมัดจำ


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(ชลบุรี) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » อื่นๆ 20 มิ.ย. 2561

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 76 ครั้ง

ล่องเรือเเม่น้ำเจ้าพระยา ราคาถูกพิเศษ เรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล (Wonderful Pearl Cruise)

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » อื่นๆ 14 ธ.ค. 2561

ราคา 2,000 บาท

เข้าชม 6 ครั้ง

รถรับส่งสนามบินภูเก็ต

(ภูเก็ต) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » บริการรถเช่า 15 ก.ย. 2561

ราคา 600 บาท

เข้าชม 14 ครั้ง

เที่ยวภูเก็ต ราคาประหยัด

(ภูเก็ต) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ในประเทศ 10 ส.ค. 2561

ราคา 850 บาท

เข้าชม 26 ครั้ง

ตะวันปลายฟ้า บรรยากาศโลกส่วนตัวธรรมชาติใกล้กรุงฯ แก่งกระจาน เพชรบุรี

(เพชรบุรี) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 22 ธ.ค. 2560

ราคา 1,500 บาท

เข้าชม 218 ครั้ง

ราคา 9,900 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : น็อต สไมล์
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 12 มี.ค. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 12 มี.ค. 2561 16:40:46 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
  • จังหวัด : นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0863089035
  • Email : sm789@hotmail.com